omslag

Klachtenregeling Volksuniversiteit Maasland Geleen.

Indien u onverhoopt ontevreden bent over de gang van zaken bij de Volksuniversiteit kunt u gebruik maken van deze klachtenregeling.

 1. Klachten worden bij voorkeur schriftelijk ingediend en gericht aan de directeur van de Volksuniversiteit.
 2. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
 3. Indien als gevolg van een klacht restitutie van cursusgeld wordt gevraagd, dan moet de betreffende klacht schriftelijk worden ingediend.
 4. In geval van klachten over docenten verzoeken wij u bij voorkeur eerst met de betrokken docent(e) te overleggen.
 5. Slechts met uw instemming wordt uw naam aan de betrokken docent(e)/medewerk(st)er doorgegeven.
 6. Op een klacht ontvangt u binnen een periode van 1 kalenderweek (vakanties niet meegerekend) een bevestiging dan wel een inhoudelijke reactie.
 7. Een klacht wordt in eerste instantie behandeld door de directeur en binnen 2 kalenderweken (vakantieperiode niet meegerekend) schriftelijk afgehandeld.
 8. Het antwoord op de klacht omvat in ieder geval:
 • het resultaat van ingewonnen advies dan wel commentaar door betrokkene
 • overwegingen die leiden tot de conclusie
 • conclusie van de behandeling van de klacht
 • wijze van verdere afdoening

Indien naar uw oordeel de afdoening van de klacht niet naar wens is verlopen is beroep bij de onafhankelijke klachtencommissie mogelijk. Een dergelijk beroep dient schriftelijk te worden ingediend. Deze klachtencommissie wordt samengesteld door het bestuur van de Volksuniversiteit. Uitspraken van de klachtencommissie zijn bindend.

Een klacht bij de klachtencommissie wordt binnen een periode van 1 maand (vakanties niet meegerekend) behandeld en schriftelijk afgedaan. In het kader van dit beroep kan de commissie besluiten tot een nader gesprek met betrokkenen.